Suara Kenari Yorkshire

    1. Suara kenari yorkshire [haiku url=”http://www.kenariyorkshire.com/kicau/SuaraKenariYorkshire_1.mp3″ oga=”http://www.kenariyorkshire.com/kicau/SuaraKenariYorkshire_1.oga” title=”Suara kenari yorkshire”]